TÜZÜK

BEBE ÇOCUK KONFEKSİYONU SEKTÖRÜ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (BEKSİAD)

MADDE 1- DERNEĞİN ADI-MERKEZİ

1-a-Derneğin Adı: Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği.

1-b-Merkezi: Osmangazi/BURSA 

1-c Derneğin Kısa Adı BEKSİAD'dır.

 

 

MADDE-2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

 

2-A-DERNEĞİN AMACI:

Bebe Çocuk Konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Kanunları doğrultusunda planlı bir düzen içinde kalkınıp, sınai, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesine, teknoloji, sermaye, fikir alışverişi ve koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, ayrıca, sektörün kamuoyundaki imajının artırılması, firmalar arasındaki ilişkilerin- iletişimin düzenlenmesi, eğitim çalışmaları yoluyla sektördeki kalitenin yükseltilmesi, kent ve ülke ekonomisinin gelişmesini sağlayacak sektörel politikalar üretilmesi, sektörün iç ve dış piyasalarda tanıtımının yapılması, sektör ile ilgili toplumsal gelişmelerde ve kamuoyunu ilgilendiren konularda görüş ve öneriler geliştirilmesi, diğer bölge ve illerde de benzer örgütlenmelerin sağlanması, diğer bölgelerde aynı amaçları benimseyen tüzel kişiliklerle oda, konfederasyon ve benzeri birliklerin oluşturulmasıdır.

 

2-B-AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

          

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur

 • 1) Dernek, Bebe Çocuk Konfeksiyonu sektörünü kalkındırmak ve geliştirmek için; sanayici, meslek, bilim Ve işadamlarını bir araya getirerek kent ve ülke yararına çalışmalarda bulunmak üzere bünyesinde toplar. Teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli çalışmalara teşvik eder.
 • 2) Öğretim ve eğitimi kalkınmanın temel unsuru kabul ederek eğitim çalışmaları düzenler, sektördeki gelişmeleri dernek üyeleri ile sektör mensuplarına aktarır, sektörle ilgili alanlarda, öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik eder veya bizzat gerçekleştirir, her türlü burs verir, sosyo-ekonomik konularda her türlü araştırma yaptırır.
 • 3) Sektörün gelişmesi yolunda; sınai kalkınma, ihracat, yatırım, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar. Sektörün; rekabetini sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda sanayici ve işadamlarının ihtiyacı olan bilgileri derleyerek topluma mal eder. Dünya ülkelerinin üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerin yapımı ve pazarlaması hususunda yatırımcılara pazar temini ve üretim girdilerine yardımcı olur, yönlendirir. Amacına uygun fuarları destekler, teşvik eder, fuar şirketleriyle işbirliği içinde çalışır.
 • 4) Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda televizyon, gazete, dergi, kitap ve broşür gibi yayın vasıtalarından istifade eder. Bu yayın organlarını kurar, basım ve dağıtımını yapar. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, kongreler v.b. tertip eder.
 • 5) Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.
 • 6) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak; gayrimenkul tasarruf eder. Gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira, şuf' a, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fekh edebilir. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için lokal, spor ve eğitim merkezleri gibi sosyal amaçlı organizasyonlar yapar, gerekli tesisleri kiralar ve veya satın alır, bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapar. Bu muameleler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.(Gayrimenkul alımlarında genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermesi gerekir.)
 • 7) Dernek amacına uygun çalışmalarda bulunurken ve dernek işlerinin yürütülmesinde, yönetim kurulunun gerekli göreceği miktarda, evsafta geçici olmak şartı ve sigorta primi yatırmak kaydıyla personel çalıştırabilir, çalıştıracağı personelin ücretini uygun göreceği şekilde ve miktarda tespit edebilir. Bu miktar asgari ücretten az olamaz.
 • 8) Dernek amaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile federasyonlara katılabilir.

 

2-C DERNEĞİN FAALİYET ALANI: Dernek sanayici ve işadamı dayanışma alanında faaliyet gösterir.

 

 

MADDE-3: Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.

 

 S.N
ADI VE SOYADI
TAB
MESLEĞİ
İKAMETGÂHI
01
NİHAT ALPAY
T.C.
BEBE KONF.İMAL
İHSANİYE M.F.SM BULVARI C.BAHAR ST.B.BLOK 96/3 İHSANİYE
02
MESUT OKYAY
T.C.
BEBE KONF.İMAL
MİMAR SİNAN M.AYDINLIK S.N.3 YILDIRIM
03
ŞERİF  YILMAZ
T.C.
BEBE KONF.İMAL
IŞIKLAR C.TOPRAKKALE AP.B BLOK 10/10 YILDIRIM
04
HALİL ATALAY
T.C.
BEBE KONF.İMAL
HÜDAVENDİGAR M.HATİM S.N.8/4 OSMANGAZİ
05
FATİH GÜRSES
T.C.
BEBE KONF.İMAL
SAKARYA M.SAKARYA S.N.42 OSMANGAZİ
06
ADEM AKSOY
T.C.
BEBE KONF.İMAL
DEMİRTAŞPAŞA M.GÜVEN S.N.4/A OSMANGAZİ
07
NİHAT ARI
T.C.
BEBE KONF.İMAL
FATİH M.ATAR S.N.21 OSMANGAZİ
08
KADİR  ORUÇ
T.C
BEBE KONF.İMAL
HÜDAVENDİGAR M.HATİM S.ORKİDE AP.N.8/5 YILDIRIM

 

MADDE-4: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

 

Derneğe üye olmak isteyenlerin:

Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi ile tüzel kişilerden; Ticari ve Sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı veya yöneticisi olmaları, serbest meslek erbabı olmaları, yine Ticari ve Sınai alanlarda bilimsel faaliyetlerde bulunmaları, Dernek Kurucu üyelerinden veya Yönetim Kurulu üyelerinden veya asil üyelerden ikisi tarafından takdim edilmiş ve imzalanmış, Dernek üye müracaat formunun doldurulup, derneğe yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

Tüzel kişiliğin üye olması durumunda yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Üye olmak için derneğe yazılı müracaatta bulunulur. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak, sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Üye kabulü veya reddinin nihai mercii; Yönetim Kuruludur.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Derneğin amaç ve hizmet konularına büyük çaba ve yararlılığı bulunanlar ile yaşamında çevresine ve topluma büyük hizmetler ve eserler sunmuş; değerli çalışmalarda bulunmuş olanlara, Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üyelik verilebilir. Onursal Üyelik için ikamet şartı aranmaz. Fahri üyelerin, Genel Kurul toplantılarına katılma ve söz alma hakları vardır. Ancak toplantı yeter sayısının hesaplanmasında göz önünde tutulmazlar. Onursal üyeler dernek organlarına seçilemediği gibi, seçme oy kullanma hakları da yoktur.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir.

 

MADDE-5: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

 • a) Yasalarımıza, Dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler, Kanunları ve Dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybedenler.
 • b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler, Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurulda itiraz hakları vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.
 • c) Derneğin tüzüğüne veya çalışmalarını uymayan, Derneğin onur ve saygınlığı ile bağdaşmayan hal ve tutum davranış içerisinde bulunan üyeler yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.
 • d) Üyeliklerden çıkarılma kararı üyeye yazılı olarak tebliğ edilir. Dernek tüzüğüne aykırı faaliyetlerinden dolayı çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

 

 

MADDE-6:ÜYELERİN HAKLARI:

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre veya sınıf farkı yoktur. Tüzüğe, eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır.      

 

MADDE-7:DERNEK ORGANLARI:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin ve Onur Kurulu  derneğin organlarıdır. Dernek başka organlar da kurabilir.

Derneğin zorunlu organları dışında başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

MADDE-8:DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANMA ZAMANI:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan ve aidatlarını tamamen ödeyen üyelerden meydana gelir. Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 • a) Olağan toplantı iki yılda bir olmak üzere Aralık ayı içinde yönetim kurulunun daveti ile yapılır.
 • b) Olağanüstü toplantı, yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5' inin yazılı isteği üzere yapılır. Denetleme kurulu veya dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE-9:GENEL KURUL TOPLANTISI, OY KULLANMA ve KARAR ALMA ŞEKLİ:

           Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, Genel kurul tarihinden en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yâda elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir haftadan az, altmış günden fazla zaman bırakılamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

    

         MADDE-10:TOPLANTI YERİ:

            Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

      

       MADDE-11:TOPLANTI YETER SAYISI:

      Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE-12:TOPLANTI YAPILIŞ USÜLÜ:

Genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ile dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

12. maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile yeteri kadar yazman seçilir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına verilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Toplantıda hazır bulunan ve Kanuna veya Tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmaya her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Toplantısız alınan kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının Kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

      

       MADDE-13:TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLÜCEK KONULAR:

                  Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların yazılı olarak verilmesi halinde  gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE-14:GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
 • Malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 • Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya
 • Kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

 

MADDE-15:OY KULLANMA KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ:

           Oylar gizli olarak kullanılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gizli olarak kullanılacak oy pusulaları yönetim kurulunca mühürlenir. Seçim sonuçları dökümü açık olarak yapılır. Oy sayımı ve tasnif işini divan heyeti yapar. Açık oylama genel kurul başkanının belirleyeceği yönteme göre uygulanır. Geçerli oyların yarıdan bir fazlasının önerisi veya kararı kabul edilir.

      

       MADDE-16:YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

                 Yönetim kurulu 7 asıl, 7 yedek üye olmak üzere genel kurulca iki yıl görev yapmak üzere gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üye göreve çağrılması zorunludur. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve asıl üye belirler. Yönetim kurulu ayda bir kere dernek ikametgâhında önceden kararlaştırılacağı gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Yönetim kurulu tam sayının yarısından bir fazlası ile toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Toplantıya katılmayan üyeler mazeretlerini yazılı olarak beyan ederler. Mazeret beyan etmeksizin üst üste üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üye istifa etmiş sayılır.Ölüm, istifa ve devamsızlık nedeni ile boş olan yönetim kurulu üyeliklerine sıradaki yedek üyeler sırası ile  çağrılır.

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek dönem ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 • Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • Yönetim Kurulu kendilerine yardımcı olmak üzere Kadın Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Gezi Komisyonu ve luzumu halinde ilgili komisyonları oluştur.
 • Genel kurulu sürecinde toplantıya çağırmak,
 • Tutulması zorunlu defterleri usulüne uygun tutmak,
 • Gelecek dönem yönetim kuruluna, derneğin defter, belge ve makbuzlarını bir tutanak tanzim ederek teslim etmek,
 • Üyelik için başvuruları değerlendirmek, sonucunu başvuru sahibine yazı ile bildirmek,
 • Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, üye olma hakkını kaybeden üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek,
 • Genel kurul kararlarını uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

  

 

MADDE-17:YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

                     Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

 

MADDE-18:DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

                 Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Derneğin faaliyetlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

 

      

       MADDE-19:DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

       Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da  denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklara denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi isteğinin yerine gösterilmesi zorunludur.

 

MADDE-20:DİSİPLİN KURULU:

           Disiplin kurulu üç asil ve üç yedek üyeden kurulur. Bu üyelere genel kurulca seçilir. Genel Kurulca disiplin kuruluna seçilen üyelere, en geç bir hafta içinde toplanarak aralarında birini başkanlığa seçerler. Disiplin kurulu yönetim kurulunca görüşülmek üzere havale edilen işleri en geç bir hafta içinde müzakere ederek karara bağlarlar. İcabında ivedilikle de konu incelerler. İnceleme sonucu karar verilen a) ihtar, b) Tevbih, C) dernekten geçici veya tamamen ihraç cezalarını uygulatmak üzere yönetim kuruluna bildirir.

 

Bu cezalar uygulanırken, kurulun göz önünde bulunduracağı esaslar şunlardır.

 • Dernekte dayanışma ahengi ve birliğini bozanlar, tüzük hükümlerine ters davranışta bulunanlar, evrak üzerinde tahrifat yapanlar hakkında cezayı vermek.
 • Disiplin kurulunca verilen cezaya itiraz edenlerin durumunun mütalaası ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek, disiplin kurulu tarafından verilen cezalara ilgililerin itirazı halinde durum yönetim kurulunca yeniden incelenir ve karara bağlanır. Yönetim kurulunca verilen ihtar, tevbih ve geçici ihraç kararları kesindir. Dernekten tamamen ihraç cezası ile ilgili durumun genel kurulda görüşülmek üzere itiraz ederse yönetim kurulu tarafından genel kurula götürülür. Genel kurulun kararı kesindir.

MADDE-21:ONUR KURULU:

           Derneğin en üst danışma organıdır. Kurul derneklerle ilgili bilgi ve deneyimi olan aşağıda vasıfları belirtilen asıl ve fahri üyeler arasından genel kurulca iki yıl için seçilecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

 • Derneğin kurucu üyeleri,
 • Eski onur kurulu üyeleri başkanları,
 • Yönetim kurulu eski üyeleri,

ONUR KURULUN BAŞLICA GÖREVLERİ

 • Yörenin gelişim ve kalkınması ile ilgili genel gidişatı gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.
 • Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadıyla hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
 • Dernek çalışmalarının amaçlarına uygun ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.
 • Yönetim kurulunun talep ettiği konularda değerlendirme yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak.

 

MADDE-22:SEKRETER:

           Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter tayin eder.

 

 Genel Sekreterin görev  ve yetkileri;

           Yönetim Kurulunca verilen selahiyetler çerçevesinde derneği temsil etmek.

Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin bilumum hizmet yükümlülüklerinin programlara

Ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

      

      

       MADDE-23:ORGANLARIN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

      Genel kurulca yapılan seçimi izleyen Otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Derneğin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir

      

       MADDE-24:TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

            Genel kurulda tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üyelerinin üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar her halükarda katılanların 2/3'nün kararı ile alınır.

      

       MADDE-25:DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

 • 1) Giriş aidatı: 500.YTL Yıllık aidat: 500.YTL'dir. Bu miktarlar sonraki tarihlerde genel kurul tarafından verilecek karar veya genel kurulun yetki vermesi halinde yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir. Aidatlar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekil ve zaman üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tespit edilir. Yapılan bu tespit her üye için üye kayıt defterine işlenir.
 • 2) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • 3) Mal varlığından elde edilecek gelirler.
 • 4) Bağış ve yardımlar,
 • 5) Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. Dış ülkelerde ki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, İçişleri Bakanlığının izni ile olur.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ; Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli olan gayrımenkullerin alımı ve amacına yönelik olarak gerçekleştireceği büyük organizasyonlar esnasında, yıllık bütçesini aşmamak kaydıyla gerçek veya tüzel kişilere borçlanabilir.

  

  MADDE-26:GELİR VE GİDERLERDE USÜL:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Basımevleri, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirmek zorundadır.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

 

MADDE-27:TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR :

1-Dernekte İşletme Hesabı esasına göre aşağıda yazılı defterler tutulur;

a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık  veya yıllık aidatlar bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırasına göre bu deftere yazılır ve kararlar başkan ve üyelerce imzalanır.

c) İşletme Hesabı Defteri    : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

d) Evrak Kayıt Defteri; Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.

e) Demirbaş Defteri  : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile verildikleri yerler ve kullanım süresi dolanların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri          : Dernekçe bastırılan alındı belgeleri, en ufak numaradan başlamak sureti ile bu deftere işlenir.

2-Dernekte Bilanço Hesabı esasına geçtiğinde ; Dernek bilanço hesabına göre defter tutması gerektiğinde 29/1 maddenin a, b, d, ve f bentlerinde gösterilen defterlerin yanı sıra, Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri tutmak zorundadır.

Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden tastikli olması zorunludur.

 

KAYIT VE YAZIŞMA DİLİ

Madde-: Derneğimiz, defter ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yapacağı yazışmalarda Türkçe kullanmak zorundadır.

 

MADDE-28: DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:

           Dernek genel  kurulu derneğin her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin,toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel kurulca derneğin feshine karar verilince beş gün içinde yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Genel kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için derneğin son yönetim kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına devredilir. Bu madde içerisinde hüküm eksikliği bulunması veya derneğin diğer fesih hususlarının oluşması durumunda Dernekler Kanunu uygulanır.

 

MADDE-29: Derneğin Şubesi Yoktur.

 

MADDE-30: YÖNETİM KURULU DANIŞMANLIĞI:

Dernek Yönetim Kurulu, tecrübelerinden istifade etmek üzere üniversite, iş dünyası ve bürokrasi gibi çeşitli kesimlerden uygun göreceği kişilere Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini verebilir.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA

 

MADDE-31: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler genel kurulda temsil edilemezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişilerce Mülki İdare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE-32:  Dernek yılsonu itibarıyla, faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirine vermekle yükümlüdür. Beyannamenin hazırlanarak verilmesinden Dernek Başkanı sorumludur

 

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME :

MADDE-33: Dernek, genel kurul kararına dayandırılmak kaydıyla, amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

 

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

MADDE-34: Dernek hizmetleri için yönetim kurulu kararı ile ücretli personel görevlendirebilir.

Yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

 

MADDE-35: Hüküm bulunmayan durumlarda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri geçerlidir.

 • Firma Adi : TUFFY TOMAN TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ABDULLAH DUMAN
  Telefon : 364 21 60
  Fax : 364 31 16
  E - Mail : tuffykids@gmail.com
  Web : www.misstuffy.com
  Adres : YUNUSEMRE MH. VİŞNE CD. ER SK. NO:16 BURSA
 • Firma Adi : SEREF TEKS AKSESUAR FERMUAR LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ABDURRAHMAN ÖZHAN
  Telefon : 363 32 85
  Fax : 363 34 27
  E - Mail : seref@sereffermuar.com
  Web : www.sereffermuar.com
  Adres : Yunus Emre Mh. Samanlı Cd. No:3 BURSA
 • Firma Adi : PAFİM TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ABDULLAH YALÇIN
  Telefon : 0224 364 00 27
  Fax : 0224 364 00 28
  E - Mail : info@pafim, compafimteks@pafimteks.com
  Web : www.pafim.com
  Adres : DUAÇINARI VİŞNE CD. NO:205 BURSA
 • Firma Adi : SEVDE GİYİM KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ADEM ÇOLAK
  Telefon : 363 48 08
  Fax : 363 48 08
  E - Mail : sevnurbaby@info.com
  Web : www.sevnurbaby.com
  Adres : DUAÇINAR MH. VİŞNE CD. 4.DİKMEN SK. NO:17 K:1 YILDIRIM BURSA
 • Firma Adi : MUTLUÇLAR TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : AKIN MUTLUÇ
  Telefon : 364 61 58
  Fax : 364 61 37
  E - Mail : mutluclar@mutluclar.com.tr
  Web : www.mutluclar.com.tr
  Adres : VATAN MH 4.AKÇA SK NO.13 BURSA
 • Firma Adi : AKİRA BEBE
  Adi Soyadi : ALİ YILMAZ GÖKGÜN
  Telefon : 366 05 26
  Fax : 366 05 26
  E - Mail : info@akirabebe.com.tr
  Web : www.akirabebe.com
  Adres : Yunusemre mah. Kaplıkaya Sk. No:21 YILDIRIM
 • Firma Adi : ARiF BEBE KONFEKSiYON
  Adi Soyadi : ARİF AMET
  Telefon : 0224 366 23 11
  Fax : 0224 366 23 11
  E - Mail : info@bombeybaby.com ,arifbombay@hotmail.com
  Web : www.bombeybaby.com
  Adres : GÜLLÜK MH ORDU SK NO.3 BURSA
 • Firma Adi : ÇAĞKON BEBE KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : BAHRİ ÇAĞLAYAN
  Telefon : 0224 363 11 11
  Fax : 0224 362 44 66
  E - Mail : cagkonbebe@hotmail.com
  Web :
  Adres : KAZIM KARABEKİR MH. ADA SK NO:29 BURSA
 • Firma Adi : TOMUYCUK TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
  Adi Soyadi : BURHAN KARASAKAL
  Telefon : 364 07 32-33-34
  Fax : 364 07 35
  E - Mail : tomuycukbebe@tomuycukbebe.com
  Web : www.tomuycukbebe.com
  Adres : YUNUSEMRE MH. KARACALAR SK NO:4 BURS
 • Firma Adi : NANİK BABY
  Adi Soyadi : EKREM USLU
  Telefon : 363 79 12
  Fax : 363 79 13
  E - Mail : info@nanikbebe.com
  Web : www.nanikbebe.com
  Adres : DUAÇINAR MH UZUN CD NO:35 K:2 BURSA
 • Firma Adi : YILDIZ ETİKET TEKS.KONF.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : FARUK YILMAZ
  Telefon : 364 89 30
  Fax : 364 89 32
  E - Mail : grafik@yildizetiket.com
  Web : www.yildizetiket.com
  Adres : DUAÇINARI MAH. VİŞNE CD. NO:172 YILDIRIM BURSA
 • Firma Adi : A.H.ATALAY TEKS. KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
  Adi Soyadi : HALİL ATALAY
  Telefon : 0224 362 91 91
  Fax : 0224 362 69 73
  E - Mail : info@atalaytekstil.com
  Web : www.atalaytekstil.com
  Adres : YUNUSEMRE MH YAKUP SK NO.18/A BURSA
 • Firma Adi : BEBESİN
  Adi Soyadi : HARUN ŞENGÜL
  Telefon : 0224 254 03 57,0224 360 78 07
  Fax : 0224 253 93 98
  E - Mail : harunl@bebesin.com,bebesinbursa@gmail.com,sedat@bebesin.com
  Web : www.bebesin.com
  Adres : YUNUS EMRE MAH.KIYICI SOK.NO:37-YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : RAVZA LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : HASAN DEMİREL
  Telefon : 366 88 58
  Fax : 366 88 58
  E - Mail : info@ravzakids.com
  Web : www.ravzakids.com
  Adres : YAVUZSELİM MH 2.BAŞKAYA SK. NO:3 YILDIRIM BURSA
 • Firma Adi : TRAKYALILAR KUMAŞÇILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : KADİR ORUÇ
  Telefon : 364 38 00
  Fax : 364 72 73
  E - Mail : info@trakyalilarkumas.com
  Web : www.trakyalilarkumas.com
  Adres : YUNUSEMRE MAH. ARI SOK NO:4 BURSA
 • Firma Adi : RANKO TEKSTİL LTD.ŞTİ
  Adi Soyadi : M.RAİF UZUNBOY
  Telefon : 242 62 00
  Fax : 243 67 00
  E - Mail : raif@ranko.com.tr
  Web : www.ranko.com.tr
  Adres : Reyhan Mah.Mantıcı Cad.Kısmet İşhanı No:114 -Osmangazi
 • Firma Adi : MİNİMİDİ BEBE KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : MEHMET DENİZ
  Telefon : 363 42 53
  Fax : 363 42 55
  E - Mail : info@minimidi.com.tr
  Web : www.minimidi.com.tr
  Adres : ANADOLU MH KARLIDAĞ CD.N:53 BURSA
 • Firma Adi : BEBETTO TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
  Adi Soyadi : MESUT OKYAY
  Telefon : 0224 371 71 73
  Fax : 0224 371 71 07
  E - Mail : bebetto@bebetto.com
  Web : www.bebetto.com
  Adres : GÜRSU ORG.SAN.BÖLGESİ GÜRSU CD.NO:22 GÜRSU-BURSA
 • Firma Adi : VİA GİRLS
  Adi Soyadi : MUHARREM BEKTAŞ
  Telefon : 363 80 35
  Fax : 363 80 92
  E - Mail : abdullahduman@hotmail.com
  Web :
  Adres : DUAÇINAR MH VİŞNE CD.ER SK. NO:14 BURSA
 • Firma Adi : ANİPENT TEKS.KONF.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : MURAT ÇALIŞKAN
  Telefon : 0224 360 15 80
  Fax : 0224 360 15 40
  E - Mail : murat.anipent@hotmal.com
  Web : www.anipent.com.tr
  Adres : K.KARABEKİR MH.VİŞNE CAD.NO.107 BURSA
 • Firma Adi : ZUFF BEBE
  Adi Soyadi : MUSTAFA KARTAL
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : ASİLGÜÇ TEKS.KONF.SAN.TiC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : NECATİ HACIOĞLU
  Telefon : 0224 363 77 45
  Fax : 0224 363 77 90
  E - Mail : info@asilguc.com
  Web : www.asilguc.com
  Adres : K.KARABEKİR MH KARABAŞ SK NO.24/C BURSA
 • Firma Adi : MİNE BEBE TEKSTİL CARAMELL
  Adi Soyadi : NEDİM AĞA
  Telefon : 364 50 50
  Fax : 364 14 00
  E - Mail : nedim.aga@caramell.com.tr
  Web : www.caramell.com.tr
  Adres : K.KARABEKİR MH.4.SMA SK. NO:5 BURSA
 • Firma Adi : SANİ TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : NİHAT ALPAY
  Telefon : 364 79 79
  Fax : 364 79 33
  E - Mail : sani@sanikids.com, info@minitime.com.tr, nihat@sanikids.com,
  Web : www.sanikids.com
  Adres : DUAÇINARI MAH. UZUN CAD. 1.KERVAN SK. NO:2 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : ARGÜL TEKS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ONUR SALMAZ
  Telefon : 0224 364 31 42
  Fax : 0224 364 25 29
  E - Mail : onursalmaz@mynet.com
  Web :
  Adres : YUNUSEMRE MH KÖKLÜ CD. NO:91 BURSA
 • Firma Adi : AKIN TEKSTİL (PUFİDİK)
  Adi Soyadi : ORHAN AKINCI
  Telefon : 0224 364 38 38
  Fax : 0224 363 38 11
  E - Mail : info@pufidik.com.tr
  Web : www.pufidik.com.tr
  Adres : YUNUSEMRE MH KIYICI SK NO:47 BURSA
 • Firma Adi : AL-GİY KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ORHAN YEDİKARDEŞLER
  Telefon : 0224 363 61 84
  Fax : 0224 362 12 06
  E - Mail : al-giy@hotmail.com,algiy@algiykids.com
  Web : www.algiykids.com
  Adres : K.KARABEKİR MH. KUŞLU SK. NO:13 BURSA
 • Firma Adi : KAHRAMAN TEKSTİL
  Adi Soyadi : ÖNDER KILIÇOĞULLARI
  Telefon : 364 65 40
  Fax : 364 65 39
  E - Mail : info@kahraman-aksesuar.com
  Web : www.kahraman-aksesuar.com
  Adres : DUAÇINARI MH VİŞNE CAD. NO 190
 • Firma Adi : AKM TEKS.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : RECEP HASANOĞLU
  Telefon : 0224 364 95 96
  Fax : 0224 364 97 98
  E - Mail : bilgi@akm-tekstil.com
  Web : www.akm-tekstil.com
  Adres : DUAÇINAR MH VİŞNE CD. NO:178/1 BURSA
 • Firma Adi : ÖZİMAMOĞLU TEKS. KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
  Adi Soyadi : RIDVAN İMAMOĞLU
  Telefon : 360 24 10-11
  Fax : 361 47 58
  E - Mail : omurluimo@hotmail.com
  Web : www.ozimamoglu.com
  Adres : DUAÇINARI VİŞNE CD. NO.167 BURSA
 • Firma Adi : BEBEKEVİ TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : SERKAN ÇETİNTAŞ
  Telefon : 0224 362 55 21-363 50 00
  Fax : 0224 362 55 21
  E - Mail : bebekevi@bebekevi.com.tr
  Web : www.bebekevi.com.tr
  Adres : ANADOLU MH. KARLIDAĞ CD. KAHRAMAN SK. NO:30 BURSA
 • Firma Adi : BAHADIR PLAST KONF.SAN.TiC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : SALİH BAHADIR
  Telefon : 0224 363 00 55
  Fax : 0224 363 88 34
  E - Mail : bahadir@bahadirkon.com.tr
  Web : www.bahadirkon.com.tr
  Adres : YUNUSEMRE MH KILAVUZ SK NO.24 BURSA
 • Firma Adi : MİNNOŞ BEBE Y.T.L. TEKS LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : SAMİ ÇAVUŞ
  Telefon : 364 32 83
  Fax : 364 32 85
  E - Mail : haruntriko@hotmail.com
  Web : www.ytltekstil.com
  Adres : YUNUSEMRE MH. AKASYA SK NO:52 BURSA
 • Firma Adi : TİNY MİNY ÇOCUK GİYİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : SEÇKİN BOZKURT
  Telefon : 362 62 96
  Fax : 362 62 96
  E - Mail : info@byminos.com
  Web : www.byminos.com
  Adres : Yunusemre Mah. Kayabaşı Sk. No:3/A BURSA
 • Firma Adi : TEFEKKÜR TESKTİL- MİNİ'A
  Adi Soyadi : SELAHATTİN DUMAN
  Telefon : 363 22 00
  Fax : 363 22 00
  E - Mail : minia.tr@hotmail.com
  Web : www.minia.com.tr
  Adres : DUAÇINAR MH. VİŞNE CD.NO:218 BURSA
 • Firma Adi : SANÇO -LİTTLE SANÇO
  Adi Soyadi : SANCAR SALİH MANDIRACI
  Telefon : 360 55 29
  Fax : 360 55 30
  E - Mail : sancokids@hotmail.com
  Web : www.sanco.com
  Adres : DUAÇINARI MH. VİŞNE CD. DERİN SK. NO:7 BURSA
 • Firma Adi : ARAS BABY Ş.N. ARAS KARDEŞLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  Adi Soyadi : ŞERAFETTİN ARAS
  Telefon : 0224 360 19 65
  Fax : 0224 364 24 92
  E - Mail : info@arasbaby.com
  Web : www.arasbaby.com
  Adres : YUNUSEMRE MH. YENİAKTAŞ SK. NO:2 BURSA
 • Firma Adi : AKDEM TEKTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : TUNCAY AKDEMİR
  Telefon : 0224 364 33 78
  Fax : 0224 364 80 10
  E - Mail : tuncay.akdemir@hotmail.com
  Web : www.akdemtekstil.com
  Adres : YUNUSEMRE MH.KIRKPINAR CAD.AKÇAY SK.NO:10 BURSA
 • Firma Adi : PUMPİDO-ÜNAL BEBE
  Adi Soyadi : ÜNAL AKSOY
  Telefon : 361 18 37
  Fax : 364 42 92
  E - Mail : info@pumpido.com
  Web : www.pumpido.com
  Adres : KAZIM KARABEKİR MH. KARTEPE SK NO:5/1 BURSA
 • Firma Adi : BEBÜŞ KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : NİHAT ARI
  Telefon : 0224 361 17 97
  Fax : 0224 361 91 84
  E - Mail : info@bebuskids.com
  Web : www.bebuskids.com
  Adres : DUAÇINAR MH DİKMEN SK SK N.10 BURSA
 • Firma Adi : BEBİTOF BABY
  Adi Soyadi : MURAT OSANÇ
  Telefon : 0224 364 10 92
  Fax : 0224 364 88 08
  E - Mail : babitofbaby@hotmail.com
  Web : www.babitofbaby.com
  Adres : YUNUSEMRE MH. KILAVUZ SK. NO:21 BURSA
 • Firma Adi : BEKON KONF.NAKIş.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ŞERİF YILMAZ
  Telefon : 0224 363 22 58
  Fax : 0224 363 22 60
  E - Mail : info@bombili.com.tr
  Web : www.bombili.com.tr
  Adres : DUAÇINAR MH VİŞNE CD DEVRENGEÇ SK N.7 BURSA
 • Firma Adi : AY-GÜL BEBE ÇOCUK TOPTAN
  Adi Soyadi : ORHAN TORUN
  Telefon : 0224 362 96 07
  Fax : 0224 362 96 07
  E - Mail : burlekkon@mynet.com
  Web :
  Adres : YUNUSEMRE MH KAPLIKAYA SK. NO:22 BURSA
 • Firma Adi : BEKÇİ TEKSTİL
  Adi Soyadi : TEMEL ALKAN
  Telefon : 362 11 35
  Fax : 362 11 36
  E - Mail : bekcitekstil@windowslive.com
  Web :
  Adres : YUNUS EMRE MH. KIRKPINAR CD. NO:37 YILDIRIM
 • Firma Adi : BÜŞRA TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : NECATİ AZİZOĞLU
  Telefon : 0224 364 91 12
  Fax : 0224 364 91 13
  E - Mail : busrabebe1990@hotmail.com
  Web : www.busrabebe.com
  Adres : DUAÇINAR MH VİŞNE CD NO.146 BURSA
 • Firma Adi : BİR-İZ BEBE KONFEKSİYON
  Adi Soyadi : FAHRİ YEDİKARDEŞLER
  Telefon : 0224 360 95 48
  Fax : 0224 363 28 45
  E - Mail : info@birizbebe.com.tr
  Web : www.birizbebe.com
  Adres : K.KARABEKİR MH.KEMER SK.NO:1-3/C BURSA
 • Firma Adi : CAN BURAK TEKS.SAN.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : MUSTAFA KAHRAMAN
  Telefon : 0224 360 87 87
  Fax : 0224 360 87 65
  E - Mail : canburaktekstil@hotmail.com
  Web :
  Adres : DUAÇINAR MH VİŞNE CD NO:168 BURSA
 • Firma Adi : MONA ROSA TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : TALİP KARACAOĞLAN
  Telefon : 362 66 61
  Fax : 362 66 94
  E - Mail : talipkaracaoglan@gmail.com
  Web : www.monnarosa.net
  Adres : K.KARABEKİR MH.VİŞNE CD. NO:87/A BURSA
 • Firma Adi : ATILIM BASKI
  Adi Soyadi : AYHAN ÖZERSAN
  Telefon : 363 85 95
  Fax : 363 73 96
  E - Mail : atilimbaski1992@hotmail.com
  Web :
  Adres : Yunusemre mah. Köklü cad. No:2/A Yıldırım/BURSA
 • Firma Adi : CANTOY BABY COLLECTİON
  Adi Soyadi : EYÜP OTMAN
  Telefon : 0224 364 86 86
  Fax : 0224 364 90 90
  E - Mail : cantoy@cantoybebe.com
  Web : www.cantoybebe.com
  Adres : Duaçınarı Mah. Vişne Cad. No: 64 YILDIRIM / BURSA
 • Firma Adi : CEKE KONF.TEKS.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : İSMAİL KEMAL PAÇİN
  Telefon : 0224 364 90 60
  Fax : 0224 361 28 86
  E - Mail : info@ceketeks.com
  Web : www.ceketeks.com
  Adres : DUAÇINARI MH. VİŞNE CD.NO:122 BURSA
 • Firma Adi : CEMCO KİDS
  Adi Soyadi : CEMİL SAYIM
  Telefon : 0224 364 80 58
  Fax : 0224 364 80 58
  E - Mail : info@cemcokids.com
  Web : www.cemcokids.com
  Adres : DUAÇINAR MH VİŞNE CD.SEVAL SK NO:2 BURSA
 • Firma Adi : DAC DAC
  Adi Soyadi : HÜSEYİN RAMADAN
  Telefon : 0224 361 18 80
  Fax : 0224 360 20 53
  E - Mail : info@dacdac.com.tr
  Web : www.dacdac.com.tr
  Adres : 152 EVLER MH ECE SK NO.8 BURSA
 • Firma Adi : DMB HAZIR GİYİM TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : RIDVAN HATİPOĞLU
  Telefon : 0224 253 63 03
  Fax : 0224 254 81 29
  E - Mail : dmb@sport.com
  Web : dmbtekstil@hotmail.com
  Adres : GÜLBAHÇE MH. KOVAK SK. NO:18 BURSA
 • Firma Adi : DUHA BEBE
  Adi Soyadi : ÖMER KOÇ
  Telefon : 0224 361 26 59
  Fax : 0224 361 26 59
  E - Mail : duhabebe@hotmail.com
  Web : www.duhabebe.com
  Adres : YUNUSEMRE MH KAPLIKAYA SK. NO:25 BURSA
 • Firma Adi : DİKELLER TEKS.KONF. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : İRFAN DİKEL
  Telefon : 0224 271 71 28
  Fax : 0224 254 28 44
  E - Mail : info@dikeller.com.tr
  Web : www.dikeller.com.tr
  Adres : SELAMET MH. KAYMAK SK. NO:50 BURSA
 • Firma Adi : DİVONETTE
  Adi Soyadi : ÖMER YILDIZ
  Telefon : 0224 361 68 15
  Fax : 0224 361 68 16
  E - Mail : info@divonette.com
  Web : www.divonette.com
  Adres : YUNUSEMRE MH KAPLIKAYA SK. NO:34 BURSA
 • Firma Adi : MİNİSİ
  Adi Soyadi : ZEKİ YEDİKARDEŞLER
  Telefon : 362 86 58
  Fax : 362 79 93
  E - Mail :
  Web :
  Adres : KAZAMKARABEKİR MH. KEMER SK. NO 3
 • Firma Adi : STİLTEKS
  Adi Soyadi : RECEP COŞKUNER
  Telefon : 360 18 38
  Fax : 360 18 38
  E - Mail : recep@stilteks.com.tr
  Web : www.stilteks.com.tr
  Adres : KAZIMKARABEKİR MH KIZILCIK SK. NOI 7
 • Firma Adi : MODAX NAKIS KONFEKSÝYON
  Adi Soyadi : NİHAT YAMAN
  Telefon : 364 92 24
  Fax : 364 92 28
  E - Mail :
  Web :
  Adres : K.KARABEKİR MH. KINIK SK. NO:8/A BURSA
 • Firma Adi : F.C.BEBE KONF.SAN.TiC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ERDEM KARADENİZ
  Telefon : 0224 361 10 20
  Fax : 0224 364 31 71
  E - Mail : erdem_karadeniz@flexibaby.com
  Web : www.flexibaby.com
  Adres : YUNUSEMRE MH. YAZILITAŞ SK. NO:7 K:2 BURA
 • Firma Adi : FAYİ TEKSTİL
  Adi Soyadi : İDRİS AK
  Telefon : 0224 360 04 48
  Fax : 0224 360 04 49
  E - Mail : info@laylay.com.tr
  Web : www.laylay.com.tr
  Adres : Yunus Emre Mah. Yozgat Sokak No: 18/A YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : WOOKIE
  Adi Soyadi : LOKMAN KOÇAK
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web : www.wookiebaby.com
  Adres :
 • Firma Adi : ORYEDA BEBE
  Adi Soyadi : METİN ASLAN
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web : www.oryedakids.com
  Adres :
 • Firma Adi : GÜLBEBE TEKS. KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : FATİH GÜRSES
  Telefon : 0224 363 42 42
  Fax : 0224 363 42 43
  E - Mail : info@gulbebe.com
  Web : www.gulbebe.com
  Adres : YUNUSEMRE MH YAKUP SK NO.6 BURSA
 • Firma Adi : GÜLERYÜZ KONFEKSİYON MALZEMELERİ
  Adi Soyadi : KADİR GÜLERYÜZ
  Telefon : 0224 360 11 34
  Fax : 0224 369 26 94
  E - Mail : kq-güleryuz@hotmail.com
  Web :
  Adres : DUAÇINARI MAH. VİŞNE CD.NO:150 BURSA
 • Firma Adi : GÜVEN TEKSTİL MAKİNALARI LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : SULTAN GERMİ
  Telefon : 0224 363 15 91
  Fax : 0224 363 14 42
  E - Mail : sultangermi@hotmail.com
  Web : www.guventekstilmakina.com
  Adres : DUAÇINARI MAH. VİŞNE CD.NO:169 BURSA
 • Firma Adi : HAK- NUR BEBE TEKS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : MUSTAFA BUDAK
  Telefon : 0224 360 80 18
  Fax : 0224 360 31 18
  E - Mail : info@haknurbebe.com
  Web : www.haknurbebe.com
  Adres : YUNUS EMRE MAH. AY CD.NO:25 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : I.BEKTAŞ BEBE KONF.SAN.(POPOLİNKİDS)
  Adi Soyadi : İSMAİL BEKTAŞ
  Telefon : 0224 215 42 00
  Fax : 0224 215 42 04
  E - Mail : popolin@popolinkids.com
  Web : www.popolinkids.com
  Adres : K.BALIKLI MH KADİFELİ CD NO.11 BURSA
 • Firma Adi : MELCAN KONFEKSİYON
  Adi Soyadi : ALAADDİN IŞIK
  Telefon : 342 00 59
  Fax : 342 03 11
  E - Mail : melcankids@melcankids.com
  Web : www.melcankids.com
  Adres : ESENEVLER MH. ERGENE SK NO:22 BURSA
 • Firma Adi : İZMİRLİ KONF.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : GÖKHAN İZMİRLİ
  Telefon : 0224 351 20 67
  Fax : 0224 351 26 96
  E - Mail : izmirli-epica@hotmail.com
  Web : www.izmirliepica.com
  Adres : MİLLET MH. MESCİT SK. NO:2 BURSA
 • Firma Adi : M.KEMAL ÇAY TEKSTİL KONFEKSİYON
  Adi Soyadi : M. KEMAL ÇAY
  Telefon : 362 11 60
  Fax : 362 11 70
  E - Mail : favo@favokids.com
  Web : www.favokids.com
  Adres : UZUN CAD. ERDOĞAN SK NO:3 BURSA
 • Firma Adi : KUŞ TEKSTİL EMPİRME KUMAŞ İMALATI TİC.
  Adi Soyadi : İSMAİL KUŞ
  Telefon : 361 37 69
  Fax : 361 26 15
  E - Mail : info@kustekstil.com
  Web : www.kustekstil.com
  Adres : Duaçınarı Mh. Vişne Cd. No:136 BURSA
 • Firma Adi : IŞIK BEBE KONFEKSİYON
  Adi Soyadi : ALİ IŞIK
  Telefon : 0224 363 74 54
  Fax : 0224 363 74 56
  E - Mail : info@bupperkids.com
  Web : www.bupperkids.com
  Adres : DUAÇINAR MH VİŞNE CD.DÜZGÜN SK NO:7 BURSA
 • Firma Adi : KASAR ETİKET
  Adi Soyadi : MEHMET KASAR
  Telefon : 0224 362 71 16
  Fax : 0224 364 06 82
  E - Mail : kasarteks@hotmail.com
  Web : www.kasarteks.net
  Adres : DUAÇINAR ELMALI CD. ARA SK. NO:4 BURSA
 • Firma Adi : KURŞUN AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : MUHSİN AKBAŞ
  Telefon : 211 62 66
  Fax : 211 62 99
  E - Mail : muhsin@kursunambalaj.com.tr
  Web : www.kursunambalaj.com.tr
  Adres : BUTTİM A BLOK 4.KAT NO:1042 BURSA
 • Firma Adi : KAŞİFOĞLU TEKS. KONFEKSİYON
  Adi Soyadi : KAŞİF KAŞİFOĞLU
  Telefon : 0224 367 59 99
  Fax : 0224 367 93 13
  E - Mail : kasif_kasifoglu@hotmail.com
  Web :
  Adres : ORTABAĞLAR MH. KIBRIS CD. ORBAY SK. NO:2 BURSA
 • Firma Adi : KUMRU BEBE ÖZAK GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : FARUK YEŞİLIRMAK
  Telefon : 361 00 41
  Fax : 360 22 00
  E - Mail : ozak1986@hotmail.com
  Web :
  Adres : DUAÇINARI MH UZUN CAD. DİKMEN SK. NO:35 BURSA
 • Firma Adi : BEYZADE BEBE
  Adi Soyadi : İBRAHİM İSMAİLOĞLU
  Telefon : 0224 364 51 18
  Fax : 0224 364 51 18
  E - Mail : i.ismailoglu@hotmail.com
  Web :
  Adres : DUAÇINARI MAH.ENDER SOK.NO:12 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : AYFİ BABY LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : RIDVAN GÜLER
  Telefon : 0224 360 04 07
  Fax : 0224 364 28 33
  E - Mail : ayfi@ayfibaby.com
  Web : www.ayfibaby.com
  Adres : DSİ ALTI GÜLVEREN SK N.75 BURSA
 • Firma Adi : BEBESSİ TEKSTİL
  Adi Soyadi : SAVAŞ AKARSU
  Telefon : 0224 361 06 60
  Fax : 0224 364 78 37
  E - Mail : info@bebessi.com
  Web : www.bebessi.com
  Adres : DUAÇINARI MH. DURMAZ SK. NO:7-9 BURSA
 • Firma Adi : ETEMOĞLU BEBE KONF.-KANGAROO BABY
  Adi Soyadi : MESUT ETEMOĞLU
  Telefon : 360 89 07
  Fax : 360 89 07
  E - Mail : mesut.ahmet@hotmail.com
  Web :
  Adres : YUNUSEMRE MH. 2.YEREL SK. NO:5 BURSA
 • Firma Adi : PETTY KİDS
  Adi Soyadi : NURHAN AKINCI
  Telefon : 364 06 05
  Fax : 364 06 05
  E - Mail : petykids_@hotmail.com
  Web :
  Adres : DUAÇINARI MH.ENGİN SK. NO:22 BURSA
 • Firma Adi : AYŞEN TEKSTİL MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
  Adi Soyadi : HİCABİ HEPER
  Telefon : 0224 361 26 23-365 00 37
  Fax : 0224 361 26 23
  E - Mail : export@merkezbebek.com
  Web :
  Adres : KAZIM KARABEKİR MAH.VİŞNE CAD.NO:135 A YILDIRIM BURSA
 • Firma Adi : MERKEZ BEBEK GEREÇLERİ
  Adi Soyadi : TANER MERDEN
  Telefon : 360 00 02
  Fax : 360 44 17
  E - Mail : info@merkezbebek.com
  Web : www.merkezbebek.com
  Adres : DUAÇINAR MAH UZUN CAD.NO:31 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : BEBEMANİA
  Adi Soyadi : FATİH ERSİN
  Telefon : 215 37 55
  Fax : 215 37 55
  E - Mail : f.ersin@hotmail.com, info@bebemania.com.tr
  Web : www.bebemania.com.tr
  Adres : ALTINOVA MAH.YAYLI SOK.NO:7/A
 • Firma Adi : MİNİKON TEKSTİL
  Adi Soyadi : ŞÜKRÜ YETİŞ
  Telefon : 215 41 33
  Fax : 215 18 09
  E - Mail : minikon_brs@hotmail.com
  Web :
  Adres : ALTINOVA MAH.KEBİR SOK.NO:18 OSMANGAZİ/BURSA
 • Firma Adi : AYDOĞDULAR NAKIŞ İPLİK KON.TEKS.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : NUH AYDOĞDU
  Telefon : 360 07 84
  Fax : 360 07 94
  E - Mail : AY_DOGDULAR@hotmail.com
  Web :
  Adres : VATAN MAH.VİŞNE CAD.SEDA SOK.NO:10 BURSA
 • Firma Adi : SERKON TEKSTİL
  Adi Soyadi : HASAN ERTÜRK
  Telefon : 361 75 19
  Fax : 364 38 46
  E - Mail : info@serkonbaby.com
  Web : www.serkonbaby.com
  Adres : KAZIMKARABEKİR MAH.KİBAR SOK.NO:14
 • Firma Adi : HAMBOYA KUMAŞÇILIK
  Adi Soyadi : CEMAL KARADENİZ
  Telefon : 0224 362 23 38-41
  Fax : 360 23 03
  E - Mail : bursa@hamboya.com.tr
  Web : www.hamboya.com.tr
  Adres : DUAÇINAR MAH.KIRKPINAR CAD.NO:14
 • Firma Adi : K.E.T BEBE
  Adi Soyadi : MÜNÜR AFŞAR
  Telefon : 0224 262 23 86
  Fax : 0224 262 23 86
  E - Mail : bobisko_bebe@hotmail.com
  Web : www.bobisko.com
  Adres : DEMİRTAŞ MAH.SAKARYA CAD. BAHÇE SOK:NO:17/A
 • Firma Adi : BAŞEREN TEKSTİL-BEBEREN KİDS
  Adi Soyadi : AHMET ÇAKIR
  Telefon : 0224 361 24 64
  Fax : 0224 364 26 75
  E - Mail : info@basaren.net
  Web : www.basaren.net
  Adres : Duaçınar Mah.Vişne Cad.No:192
 • Firma Adi : VİŞNE BEBE (FATİHİM TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ)
  Adi Soyadi : OSMAN ÇOLAK
  Telefon : 0224 361 21 57
  Fax : 0224 360 60 12
  E - Mail : info@wishnebaby.com
  Web : www.wishnebaby.com
  Adres : VİŞNE CAD.NO :144 -YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : ALİ-KAN TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ALİ UYSAL
  Telefon : 0224 366 59 78
  Fax : 0224 366 59 78
  E - Mail : ali-kan.textil@hotmail.com
  Web :
  Adres : GÜLLÜK MAH. UYSAL SOK. NO:2 -YILDIRIM-BURSA
 • Firma Adi : BAMBOLA TEKSTİL KONF.İMALATI
  Adi Soyadi : HASİP FEDEKAR
  Telefon : 0224 361 92 67
  Fax : 0224 361 74 85
  E - Mail : info@bambolatekstil.com
  Web : www.bambolatekstil.com
  Adres : KAZIMKARABEKİR MAH.KAN SOK.NO:8-YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : MAVERA TEKSTİL LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : SELAHATTİN MİZAN
  Telefon : 0224 363 73 89
  Fax :
  E - Mail :
  Web : www.lovetti.com.tr
  Adres : KAZIMKARABEKİR MAH.2.BUCA SOK.NO:8 K:1 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : SEDAT TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : YUSUF ÖMER EM
  Telefon : 0224 362 00 22
  Fax : 0224 362 00 22
  E - Mail : omerem@sedattekstil.com
  Web : www.sedattekstil.com
  Adres : Kazım Karabekir Mah.Vişne Cad.No:125-Yıldırım/BURSA
 • Firma Adi : YITAŞLAR TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : CEM HAYIRLI
  Telefon : 0224 353 02 06-07
  Fax : 0224 353 02 08
  E - Mail : cemhayirli@yitaslar.com
  Web : www.yitaslar.com
  Adres : Vakıf Mah.Vakıf Cad.No:12-Yıldırım/BURSA
 • Firma Adi : AYAZMALI TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : AZİZ AZİZOĞLU
  Telefon : 0224 360 68 38
  Fax : 0224 360 68 38
  E - Mail : ayazmali@ayazmalitekstil.com,azizogluaziz@hotmail.com
  Web :
  Adres : Duaçınarı Mah. Uzun Cad.No:30 -Yıldırım/BURSA
 • Firma Adi : BARAY TEKSTİL(BARAY BEBE)
  Adi Soyadi : AYHAN DOĞRU
  Telefon : 0224 363 42 77
  Fax : 0224 364 60 41
  E - Mail : baraybaby@hotmail.com,baraytekstil@baraybebe.com
  Web : www.baraybaby.com
  Adres : Vatan Mah.Varto Sok.No:21-23 -Yıldırım/BURSA
 • Firma Adi : AKKON TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
  Adi Soyadi : ADEM AKSOY
  Telefon : 0224 363 87 63
  Fax : 0224 363 87 64
  E - Mail : admaksoy@gmail.com
  Web : www.akkonbaby.com
  Adres : Yunus Emre Mah.Yenişehir Sk.No:14 -Yıldırım/BURSA
 • Firma Adi : ARILAR FANTAZİ KUMAŞ
  Adi Soyadi : MUSTAFA ARAZ
  Telefon : 0 224 361 57 38- 0 224 364 32 35
  Fax : 0 224 361 86 29
  E - Mail : bursaarilar@hotmail.com
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : CARAMELL
  Adi Soyadi : NEDİM AĞA
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : MELİH KONFEKSİYON
  Adi Soyadi : MELİH İSNAN AÇILMIŞ
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : GAMZELİM
  Adi Soyadi : AKIN ALAN
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : ÜNAL TEKSTİL
  Adi Soyadi : MAHMUT UÇAR
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : DENUBA TEKSTİL
  Adi Soyadi : NURULLAH KARTAL
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : ERAY KİDS
  Adi Soyadi : ERAY ACAR
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : EFE TEKSTİL
  Adi Soyadi : AYHAN GAZİ
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : HAKİNO
  Adi Soyadi : HAKKI PANDIR
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : MESUTTO
  Adi Soyadi : MÜMİN HACIHÜSEYİN
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : VERS TEKSTİL
  Adi Soyadi : MUSTAFA TEKER
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : VAROL BABY
  Adi Soyadi : MELİH YEŞİLÇİÇEK
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : CİCİX
  Adi Soyadi : YUSUF KAYHAN
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : ÇELEK TEKSTİL
  Adi Soyadi : ŞABAN ÇELEK
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : DURUCAN BEBE
  Adi Soyadi : FEYZİ DURMUŞ
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : JOJOMAMA
  Adi Soyadi : CEMAL KÖP
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : AYDINLAR BEBE
  Adi Soyadi : GÖKHAN ÇETİN
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : İMKO TEKSTİL
  Adi Soyadi : EKREM ÖZCAN
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : AYTÜRK TEKSTİL
  Adi Soyadi : SEDAT ÇETİN
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : TİASİS
  Adi Soyadi : ALAEDDİN ARTA
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : TİVİDO
  Adi Soyadi : HÜSEYİN ŞAHİN
  Telefon : 0 224 362 00 65
  Fax : 0 224 362 00 65
  E - Mail : tividobebe@hotmail.com
  Web :
  Adres : Yunus Emre Mahallesi Devrengeç Sokak No 42 YILDIRIM / BURSA
 • Firma Adi : SERMİN KONFEKSİYON
  Adi Soyadi : FAİK MOLLA ŞERİF
  Telefon :
  Fax :
  E - Mail :
  Web :
  Adres :
 • Firma Adi : REKOR İplik Emprime Boya Teks turizm Servis taşımacılığı san.tic ltd şti.
  Adi Soyadi : KEMAL GÜRBÜZ
  Telefon : 0 224 360 90 00
  Fax : 0 224 360 90 01
  E - Mail : kml_gurbuz@otmail.com
  Web :
  Adres : K.Karabekir mah. vişne cad. Koç sok. No 22 Yıldırım / Bursa
 • Firma Adi : EROL CAN AGUCUK BEBE
  Adi Soyadi : EROL CAN
  Telefon : 0 224 364 63 44
  Fax : 0 224 364 63 44
  E - Mail : Agucukbaby@gmail.com
  Web :
  Adres : KAZIMKARABEKİR MH VİŞNE CADDESİ KARATEPE SK NO 11
 • Firma Adi : YUVAM BEBE
  Adi Soyadi : TAHSİN YEDİKARDEŞLER
  Telefon : 0 224 362 70 60
  Fax : 0 224 360 15 20
  E - Mail : info@yuvambaby.com
  Web : www.yuvambaby.com
  Adres : Kazım Karabekir Mahallesi Kocadere sokak No:12-14 Yıldırım BURSA
 • Firma Adi : TAM PLASTİK
  Adi Soyadi : Türker YILMAZ
  Telefon : 0 224 364 00 13
  Fax : 0 224 364 00 83
  E - Mail : turker@tamplastik.com
  Web : www.tamplastik.com
  Adres : Duaçınarı Mh. Vişne Caddesi No:206 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : LİLİTOP
  Adi Soyadi : Hüseyin AHMET
  Telefon : 0 224 364 82 17
  Fax : 0 224 364 95 67
  E - Mail : lilitop26@hotmail.com
  Web :
  Adres : Kazım Karabekir Mh. Kan Sokak No 12 YILDIRIM/BuRSA
 • Firma Adi : GÜVENİR BEBE
  Adi Soyadi : MUSTAFA GÜVENİR
  Telefon : 0 224 362 89 88
  Fax : 0 224 362 89 49
  E - Mail : guvenirbebe@hotmail.com
  Web : www.guvenirbebe.com
  Adres : Vatan Mahallesi Cevizli Sokak No 43 Yıldırım BURSA
 • Firma Adi : EKONOMİ KUYUMCULUK
  Adi Soyadi : ÖZNUR TOKÇU
  Telefon : 0 224 363 40 07 0 / 224 363 40 07
  Fax :
  E - Mail : ekonomikuyumculuk2@hotmail.com
  Web :
  Adres : DUAÇINARI MH. VİŞNE CADDESİ NO 126 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : ATC TEKSTİL
  Adi Soyadi : İSMAİL ATICI
  Telefon : 0 224 365 00 05
  Fax : 0 224 365 00 05
  E - Mail : ismail@atctekstil.com
  Web : www.atctekstil.com
  Adres : YAVUZSELİM MH. ANKARA CAD. ALPAY SK. NO:52 K:5 YILDIRIM
 • Firma Adi : CEVVAL TEKSTİL
  Adi Soyadi : ÖMER FARUK ÇEVİK
  Telefon : 0 224 361 70 71
  Fax : 0 224 362 03 09
  E - Mail : info@cevval.com.tr
  Web : www.cevval.com.tr
  Adres : YUNUSEMRE MH. 2.KESTANELİ SK NO:2 YILDIRIM
 • Firma Adi : KAPALI ÇARŞI KUYUMCULUK
  Adi Soyadi : SEZAİ BİŞKİN
  Telefon : 0 224 361 56 36
  Fax : 0 224 361 56 36
  E - Mail : se-se-su55@hotmail.com
  Web :
  Adres : DUAÇINARI MH. KIRKPINAR CD. NO:21 YILDIRIM / BURSA
 • Firma Adi : HARUN TEKSTİL (STARLET)
  Adi Soyadi : MEHMET KAMİL YUĞRUŞ
  Telefon : 0 224 364 10 57
  Fax : 0 224 364 10 57
  E - Mail :
  Web :
  Adres : YUNUSEMRE MH. VİŞNE CADDESİ DİZDAR SK. NO 11/1 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : NOY NOY
  Adi Soyadi : ERDİNÇ HÜSEYİNOĞLU
  Telefon : 0 224 361 18 27
  Fax : 0 224 364 84 32
  E - Mail : noynoy-16@hotmail.com
  Web : www.noynoybsby.com
  Adres : ANADOLU MH. KARLIDAĞ CD. AKGÜN SK. NO 14 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : CAYMAZ PLASTİK
  Adi Soyadi : HÜSEYİN CAYNAZ
  Telefon : 0 224 361 18 47
  Fax : 0 224 361 18 47
  E - Mail : caymazplastik@hotmail.com
  Web : www.caymazplastik.com
  Adres : KAZIM KARABEKİR MAH. KARATRAŞ SOKAK. NO 3 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : ÇİÇEK BEBE
  Adi Soyadi : MURAT YILDIZ
  Telefon : 0 224 363 02 78
  Fax : 0 224 363 02 78
  E - Mail : murat@cicekbebe.com
  Web : www.cicekbebe.com
  Adres : DUAÇINARI MH. VİŞNE CADDESİ NO 209 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : GÜLMAT
  Adi Soyadi : SERVET GÜLSEVEN
  Telefon : 0 224 368 33 86
  Fax : 0 224 366 52 53
  E - Mail : servet@gulmat.com
  Web : www.gulmat.com
  Adres : KAZIMKARABEKİR MH. 2. KARAAĞAÇ SOKAK NO 27 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : AKPLAST TEKSTİL
  Adi Soyadi : HÜSEYİN AVCI
  Telefon : 0 224 363 28 03
  Fax : 0 224 364 02 47
  E - Mail : huseyinavci@akplasttekstil.com
  Web : www.akplasttekstil.com
  Adres : DUAÇINARI MH. VİŞNE CD. NO:191 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : DENUBA
  Adi Soyadi : NURULLAH KARTAL
  Telefon : 0 224 368 27 69
  Fax : 0 224 368 27 69
  E - Mail : nurullahkartal16@hotmail.com
  Web :
  Adres : GÜLLÜK MH TİRYAKİ SK NO 15/A YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : NURHAS BEBE
  Adi Soyadi : MURTAZA YORGUN
  Telefon : 0 224 21 364 82 37
  Fax : 0 224 364 82 37
  E - Mail : nurhasbebe@hotmail.com
  Web :
  Adres : K.KARABEKİR MH KADER SK NO 21 YILDIRIM/BURSA
 • Firma Adi : AKRİDA TEKSTİL
  Adi Soyadi : YAVUZ ÖZDEMİR
  Telefon : 0 224 360 55 54
  Fax : 0 224 361 20 32
  E - Mail : yavuz@akridatekstil.com
  Web : www.akridatekstil.com
  Adres : YUNUSEMRE MH. 2. KASAPOĞLUSK. NO 22 YILDIRIM/BURSA

 

 

Ana Sayfa    |     Başkandan    |     Hakkımızda    |     Misyon-Vizyon    |     Yönetim    |     Tüzük    |     Basında Biz    |     Üyelerimiz    |     İletişim
2011

            Tüm Hakları Saklıdır