CARAMELL

Firma Hakkında:

Gündelik ko?u?turmalar?m?z aras?nda hiç farketmeyiz onun varl???n?. Ne zaman seviniriz, üzülürüz, korkar?z, heyecanlan?r?z i?te o zaman duyar?z sesini. Yüre?imiz a?z?m?za gelir, kalbimiz yerinden f?rlar, durur, k?r?l?r ya da yüre?imize iner, can?m?za “tak” der. K?sacas? duygular?m?z?n doruk noktas?nda hissederiz onun k?p?rt?lar?n?. A?z?m?zdan bir ç?rp?da ç?kan bu tek heceli sözcük, içinde derin anlamlar bar?nd?r?r. Gö?üs kafesimizdeki can ku?u, ana rahmindeki bebe?in olu?an ilk organ?. Sevginin, a?k?n hayat buldu?u mekand?r. Hayat, kalp at??lar?yla ba?lar. Anne, karn?ndaki bebe?in kalp at??lar?n? dinlerken vücudunda var olmaya çal??an can?n ya da canlar?n hayata tutunma çabas?na ?ahit olur. Dünyaya gözlerini yeni açm?? bebeklerin, annesinin kalp at???n? dinleyerek sakinle?mesi, kendini güvende hissetmesi de k?ymetli bir mana ta??r. O ana kadar bildi?i tek mekan “anne”dir çünkü. ?imdi bamba?ka bir alemdedir ve o aleme al??ma sürecinde annesinin kalp at??lar?n? dinlemeye ihtiyac? vard?r. Elbette sadece fiziksel do?um yoluyla anne olunmaz. Kimi zaman da kimsesiz bir cana kimse olmakt?r annelik. Onu sütüyle besleyemese de sevgisiyle besler, büyütür. Kendinden bir parça haline getirir. Asl?nda bu da bir çe?it do?umdur. Biz de Logomuzu anne ve bebek aras?ndaki gönül ba??ndan ilham alarak tasarlad?k. Kalpten kalbe giden ama görünmeyen o yolu sembolize ettik. Karn?nda bebe?ini ta??yan anne; bir bedende iki kalptir. Do?urmad??? evlad?n? kalbinde ta??yan anne; kalp içinde kalptir. 1994 y?l?ndan bu yana, Caramell olarak, dünyaya geldi?i ilk andan itibaren bebe?inizin yan?nday?z. Onu pamuklara saramasak da, pamuklu ürünlerimizle kucakl?yoruz. Bebe?inizin hassas cildine zarar vermeden. Sa?l?kl?, ne?eli, renkli ve yumu?ac?k tasar?mlar?m?zla.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.