KUZİM BEBE

Firma Hakkında:

Kar??l?kl? etkile?im yoluyla yönetim" olarak tan?mlanabilecek kurumsal yönetim, belirli a?amalar? geçmeyi gerektiren uzun soluklu bir süreçtir. Bu kavram?n uygulamas?na yönelik çal??malar, kurumlar?n geli?meleri ve stratejik hedeflerine eri?meleri için at?lmas? gereken ad?mlar konusunda önemli bulgular ortaya koymaktad?r. Kurumsal yönetim anlay???n? benimsemi? olan www.kuzimbebe.com bu süreçte elde etti?i bulgular ?????nda çal??malar?n? bir plan dahilinde sürdürmektedir. www.kuzimbebe.com, kurumsal yönetim ilkeleri ?????nda, sosyal payda?lar? nezdinde güven yaratan bir yönetim anlay???n? savunmaktad?r. Bu çerçevede kurumsal yönetim ilkelerinin dört temel unsuru olan "?effafl?k, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik" ilkelerini stratejik vizyonuyla birlikte ele alan ?irketimiz, merkezi bir yönetim yerine, yerinden ve o yerde bulunanlar?n kat?l?mc?l???n? ve sahiplenmesini öngören "beraber" yönetim ortakl???n? benimsemi?tir.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.