VAROL BABY (MY COLLECT?ON)

Firma Hakkında:

Son dönem içinde h?zla artan internet al??veri?i ki?ilerin de farkl? ürün aramas?na yol açabilmektedir. Özellikle de annelerin bebekleri için farkl? ürün aray???nda olmas? ve istedikleri özelli?i kar??lay?c? ürünlerin daha kolay elde edilebilmesi için tüm ürünleri bebek bak?m çantalar? ba?ta olmak üzere tüm ürünlerimizi kolayca inceleyebilece?iniz bir al??veri? sitesi kurduk. Bu yolda da hem internet üzerinden hem de kurumsal bir firma olmam?zdan dolay? her yerden çok rahat bir ?ekilde ürün seçebilme ?ans?n? sizler için olu?turduk. Ürünlerimizin kaliteli olmas?ndan dolay?, bebeklerinizin cildine zarar vermeyen ve onlar? her zaman öncelikli tutan ürünler tasarlad?k. MY Collection ile sizler için ve bebekleriniz için tüm bebek bak?m çantas?, portbebe ve ana kuca?? ürünlerimizi hem sitemizde hem de kurumsal ma?azam?zda bulundurmaktay?z. MY Collection 1998 y?l?nda kurulmu? olan bir firmad?r. Eski ve köklü olmas?ndan dolay? da bu zamanlara her zaman bir yenisini ekleyerek ve daha da geli?erek gelmi? bir firma oldu?u için anne ve bebek ürünleri için en iyi ürünleri tasarlar ve tasarlama ile birlikte farkl?l??? ve kaliteyi de ilk amaç edinir. Bununla birlikte 2003 y?l?nda yurtd???na da ürünler sunan firma, sadece ülkemizde de?il, di?er 14+ ülkelerde de hizmet vermektedir. Farkl? ülkelerde olmas?ndan dolay? da bu ülkelerdeki yenilikleri kopyalamak yerine geli?tirerek kendisinede uygular. MY Collection bünyesinde bebek ve anneler için tasarlanm?? olan pek çok ürünü bulundurmaktad?r. Yer alan ürünler aras?nda öncelikle anne bak?m çantalar? yer al?r. Dayan?kl? bir ?ekilde üretilmi? olan su geçirmez bak?m çantalar? sayesinde bebek ürünlerinizin çok daha rahat bir ?ekilde yerle?tirilmesi ve bu ürünlerin ihtiyaç halinde kolay seçilimi amaçlan?r. Farkl? tasar?mlar sayesinde de her yerde rahat kullan?m sa?lar. Bunun yan? s?ra bebekleriniz ve sizin için de farkl? tasar?mlara sahip olan modelleri sitemizde bulman?z kolay hale getirilmi?tir. Anne bebek bak?m çantalar? ile birlikte çocuklar?n?n gezintiye ç?kt???n?zda da konforunu sa?layabilecek portbebe setleri de ürünlerimiz aras?nda yer al?r. Tüm ürünlerimiz bebek sa?l???na uygun ve anneleri de moday? takip etti?i dü?ünülerek tasarland??? için annelerin tercih sebebi olmaktad?r. Ayr?ca MY Collection ürünleri üretim hatalar?na kar?? garanti alt?ndad?r. Tüm ürünlerimiz için sitemizi ve ma?azam?z? ziyaret edebilirsiniz. MY Collection; toptan ve perakende çanta al?mlar? için tüm offline ve online platformlara yaz?l?m alt yap?s? ve operasyon olarak hizmet vermektedir. MY Collection XML Bayili?i ve Dropshipping çal??ma ?eklinde hizmet vermemektedir.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.