BONTİNO KİDS

Firma Hakkında:

183-TRIAL-Bontino kids Dünden bugüne de?i?meyen kalite ve hizmet anlay??? ile her an de?i?ebilen moda trendlerini bir araya getiren BONT?NO Tekstil, Kuruldu?u günden bugüne modan?n takipçisi ve belirleyicisi olmu?tur. Doksanl? y?llar?n baslar?nda e?ofman ve spor giyim sektöründe imalat ve toptan sat?? ile ba?layan serüvenimiz, 2000’li y?llarda bontino markas?yla çocuk giyim sektöründe devam etmi?tir. bebe ve cocuk giyiminde erkek tak?m, k?z tak?m ,elbise ,slopet tulum,ya?murluk mont ,pijama tak?mlar?,ikiip ve ücip e?ofmen tak?mlar? üretimine devam etmektedir. ?LKELER?M?Z Mü?terilerimizin memnuniyeti esast?r: BONT?NO tekstil, mü?terilerinin ve tüketicilerinin memnuniyetini esas al?r. Ürünlerimizin tasar?m?ndan tüketiciye ula?mas?na kadar tüm süreçlerde bizim için esas olan maksimum memnuniyetin yakalanmas?d?r. Bu dü?ünceden hareketle, mü?terilerimizi memnun etmek ad?na, onlar?n istedi?i ürünleri, onlar?n istedi?i kalitede ve onlar?n istedi?i ko?ullarla sunmak için çal???yoruz. Çocuklar?n?z en k?ymetli hazinemizdir: Onlar?n mutlulu?u bizi de mutlu edecektir. Ürünlerimizden birini üzerlerine giydiklerinde yüzlerinde olu?acak gülümseme, bizi her daim ileriye, daha güzel yar?nlara ta??yacakt?r 131

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.