BÜŞRA BEBE

Firma Hakkında:

1990 Y?l?ndan Bu Yana... Bü?ra bebe firmas? olarak 1990 senesinden itibaren Türkiye’nin Bursa ?ehrinde çocuk giyim üretimi yapmaktay?z. Bursa’n?n bebe ve çocuk giyim üretim merkezi olan Vi?ne caddesinde yakla??k 2000 m2 üretim alan?m?zda 35-40 ki?ilik ana kadromuzla, ve kendi bünyemizde bulunun moda tasar?m, kesimhane, üretim bantt?, ütü paket ve kalite kontrol bölümlerimizle hizmet vermekteyiz. Kendi markalar?m?z (Bü?ra, Bushra, Vitamin) d???nda private label kolleksiyon tasar?m? ve üretimi yapmaktay?z. Ayl?k üretim kapasitemiz fason üretim takviyeleri ile 40000-50000 adete kadar ç?kmaktad?r. Firma olarak ba?l?ca amac?m?z çocuklar?m?z?n sa?l???n? göz önünde bulundurarak üretim için gerekli en kaliteli malzemeleri tedarik etmek ve çocuklar?m?z?n hem günlük hayatta hem de özel günlerde rahatl?kla kullanabilecekleri k?yafetleri üretmektir. Firmam?z ayn? zamanda çe?itli ülkelerin istedi?i kalite sertifikalar?na da sahiptir. 30 Y?ll?k Tecrübe ve Birikim 30 y?ll?k tecrübe ve birikim ile özellikle k?z çocuklar? için güncel moday? takip ederek elbise, gömlek, pantolon, tulum, ikili ve üçlü tak?mlar üretmekteyiz. Çocuklar?m?z?n renkli dünyas?na ayak uydurabilmek ad?na ve bir renk de biz katal?m diyerek her sene yazl?k ve k??l?k olmak üzere iki ana koleksiyon d???nda sezon içinde de ara koleksiyonlar haz?rlamaktay?z. Her senenin kendine özgü trend renkleri ve modellerini göz önünde bulundurarak haz?rlad???m?z koleksiyonlar?m?z? belli ba?l? fuarlar, kendi showroomumuz ve partner toptanc?lar?m?zda mü?terilerimizin be?enisine sunmaktay?z. Geni? Ürün Yelpazesi Bü?ra bebe olarak bizi rakiplerimizden ay?ran ba?l?ca özelli?imiz 1’den 16 ya?a kadar geni? ürün yelpazesine sahip olmam?zd?r. Büyük özen ve titizlikle haz?rlad???m?z koleksiyonlar?m?z? yurtiçi ve yurtd???ndaki mü?terilerimize zaman?nda ve h?zl? bir ?ekilde sevk etmekteyiz. Bü?ra bebe firmas? olarak mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak her geçen gün geli?meye ve büyümeye devam etmekteyiz.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.