BOMB?L? - BEKON

Firma Hakkında:

Ülkemizde çocuk giyim sektörünün öncü ?irketlerinden biri olan Bekon Tekstil Ltd. ?ti. taraf?ndan 1988 y?l?nda Bursa’da kurulmu?tur. BEKON felsefesi, giri?imcilik faaliyetlerinin, yenilikçili?in, orijinal tasar?mlar?n ve kurumsalla?man?n kombinasyonuna dayanmaktad?r. Bekon Tekstil Bili Kids markas? ile, 6 ayl?ktan 10 ya?a kadar, geli?mi? AR-GE çal??malar? ile trendlere uygun üretim yapmaktad?r. Firmam?z, 30 y?la yak?n ba?ar? hikayesi ve özgün tasar?mlar? ile tercih edilen bir kurulu? olarak öne ç?km??t?r. 250 çal??an?, 5000 m2 üretim alan? ve son teknoloji ürünü makine parkuru ile yüksek kalitede ve küresel standartlara uygun üretim yapan kurulu?umuz; güçlü AR-GE yap?s? ile tasar?mdan planlamaya kadar tüm süreci kendi bünyesinde gerçekle?tirmektedir. Planlama, kesim, kal?p, numune dikim, kal?p serileme, pastal haz?rlama, tasar?m ve ütü pakete kadar olan üretim süreci büyük bir titizlik içinde ve Avrupa standartlarda haz?rlanarak da??t?m? gerçekle?tirilmektedir. Sosyal sorumlukluk kültürüne sahip olan ve önem veren firmam?z ürünlerinde sa?l?k konusunu ön planda tutmaktad?r. Sezon öncesi tasar?m ve sipari?i ekseninde hareketle, günün modas?na uygun ve kullan?m? rahat ürünler; mü?teri odakl? çal??ma ve beklentileri en üst düzeyde kar??layan bir anlay?? çerçevesinde haz?rlanarak bayilere ula?t?r?lmaktad?r. Bekon Tekstil ürünlerinin da??l?m?, markala?m?? zincir ma?azalar üzerinden ve nihai tüketici için olan online sat?? kanallar?ndan yap?lmaktad?r.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.